Lezen

Leren lezen is een van de fascinerendste processen op de basisschool. De bewustwording van het belang van taal begint feitelijk al direct na de geboorte. Via imitatie leren kinderen een taal spreken, ze zien om zich heen mensen lezen en schrijven. Ze spelen het na en zo ontstaat geletterdheid bij jonge kinderen. In de kleuterbouw spelen we op deze ontwikkeling in. We laten ze de relatie tussen beeld en tekst bij prentenboeken zien en stimuleren ze door ze in het spel verlanglijstjes, recepten, menu’s e.d. te laten maken. Daarnaast spelen wij met letters en onzinwoorden en maken we woorden na. De functie van geschreven taal wordt zo steeds belangrijker en de motivatie om te leren lezen steeds groter. Als de oudste kleuters in groep 3 bij elkaar komen, kunnen sommigen al lezen of bijna lezen en staan anderen nog aan het begin van het leesproces. We gebruiken hiervoor de methode Veilig Leren Lezen. Ieder kind pakt in deze groep op zijn eigen niveau de draad weer op. Sommige kinderen kunnen dat heel zelfstandig, terwijl andere af en toe hulp of juist veel begeleiding van de leerkracht nodig hebben. Deze gedifferentieerde aanpak zetten we na groep 3 voort, waarbij het accent  gaandeweg verschuift van technisch lezen naar begrijpend lezen. Wij realiseren dit met behulp van de leesmethode ‘Veilig Leren Lezen’ in groep 3 en ‘Atlantis’- in de  groepen 4, 5 en 6. 

Bouw! is een computergestuurd en tutor-ondersteunend leesprogramma dat ontwikkeld werd door de Universiteit van Amsterdam om risicoleerlingen te ondersteunen bij de basisprincipes van het lezen. Doordat Bouw! de fases van het voorbereidend, aanvankelijk lezen en de start van het voortgezet lezen omvat is het een complete aanvulling op het curriculum in groep 2 t/m 4. De inhoud van de lessen worden herhaald, totdat de leerlingen de vaardigheden beheersen. Bouw! is zo ontworpen dat leerlingen door niet-professionele tutoren kunnen worden ondersteund. Bouw! richt zich op teken-klankkoppeling, fonemisch bewustzijn en technisch lezen met als belangrijk doel: laaggeletterdheid en leesproblemen voorkomen

  • Bouw! heeft wetenschappelijk aangetoond dat leesproblemen met 60-65% afnemen 

  • Bouw! vermindert de noodzaak van remedial teaching

  • Bouw! vermindert het aantal diagnoses dyslexie en de instroom naar dyslexie behandeling buiten de school met ruim 60%.

  • Bouw! voldoet aan de eisen van zorgniveau 3

 In groep 4 beginnen we met begrijpend lezen. We oefenen vaardigheden m.b.t. begrijpend en studerend lezen. Uiteindelijk leren kinderen hoofd- en bijzaken onderscheiden en schema’s en samenvattingen maken. Daarbij maken we gebruik van de methode Nieuwsbegrip.


Taal/spelling

Vanaf groep 4 wordt gewerkt met de methode ‘Taal op Maat’ die bestaat uit twee onderdelen, taal en spelling. Als aanvulling op de spellinglessen maken wij gebruik van zelfgemaakte platen voor de visuele ondersteuning. Naast het taalboek worden ook andere werkvormen in de klas gebruikt om met taal bezig te zijn, zoals de computer, werkstukken, opstellen en boekverslagen.

De mondelinge taalvaardigheid komt bij spreekbeurten en boekbesprekingen uitgebreid aan bod. Er wordt vooral gelet op opbouw en presentatie. Het is voor een kind een grote prestatie als het vanuit ‘eigen kennis’ een onderwerp behandelt.


Schrijven

Het ontwikkelen van een goed en duidelijk handschrift wordt vanaf groep 3 ondersteund door een methode die is gebaseerd op het losse schrift. In groep 4 krijgen de kinderen een pen van school. De methode die wij hanteren is Pennenstreken voor de groepen 3 t/m 8. In de groepen 1-2 wordt de schrijfdans aangeboden.


Rekenen

De realistische reken- en wiskundemethode ‘Getal en Ruimte’ is er voor groep 1 tot en met 8. Realistisch wil zeggen dat het rekenen zoveel mogelijk wordt gekoppeld aan de werkelijkheid. In deze methode wordt geprobeerd de kinderen meer begrip bij te brengen in plaats van alleen maar een rekenmanier. De kinderen moeten verschillende facetten van eerder opgedane kennis toepassen en er zijn diverse manieren om tot een oplossing te komen. Praktijkvoorbeelden spreken de kinderen aan, want het gaat echt ergens over. Er wordt veel aandacht besteed aan zelfstandig werken en er zijn veel differentiatiemogelijkheden. Hierdoor komt er tijd vrij voor extra instructie aan kinderen die dat nodig hebben, terwijl kinderen met een voorsprong zelfstandig extra stof kunnen verwerken. De leerstof is voor de kinderen overzichtelijk ingedeeld; voor elke dag is er een nieuwe les. Na elke twee weken wordt het geleerde getoetst en is er na de toets ruimte voor extra instructie of verdieping. Het hoofdrekenen neemt een belangrijke plaats in en wordt geoefend met rekendictees.

In de groepen 1-2 maken wij ook gebruik van het programma Met Sprongen Vooruit.

Vanaf groep 6 wordt het rekenen verwerkt op de Chromebooks.


Thematisch werk: 4 x Wijzer

Voor de zaakvakken, zoals geschiedenis, aardrijkskunde en natuur-, milieu- en techniekonderwijs gebruiken wij de thematische methode Vier Keer Wijzer. VierKeerWijzer® biedt meer dan 100 uitgewerkte thema’s voor de groepen 1 t/m 8, er is een eenvoudige structuur van VIER stappen die door de school een doorgaande lijn creëert en waarbij de kerndoelen in een duidelijke opbouw door de jaren heen worden aangeboden. De nadruk ligt op het samen verzamelen van kennis en de vaardigheden van de 21ste eeuw; kinderen en leerkrachten gebruiken hun talenten, er zijn lesbrieven voor de leerkracht, er zijn keuze-activiteiten voor de kinderen, een leerlijn leren leren, kennis wordt gevisualiseerd op de themamuur en in de kennistest aan het einde van het thema komt alles samen! Wekelijks kijken de kinderen ook naar educatieve programma’s. In de groepen 1 en 2 naar Koekeloere, in 3 naar Huisje, boompje, beestje, en Leesdas, Lettervos, Boekentas, in groep 4, 5 en 6 naar Nieuws uit de natuur en klokhuis en in groep 7 en 8 naar het jeugdjournaal en klokhuis.


Engels

In de groepen 5 t/m 8 wordt voor het vak Engels de methode Take it Easy gehanteerd.

Take it Easy is een methode waarbij uitgegaan wordt van het digitale schoolbord. Op het digibord is tijdens de Engelse les een native speaking digitale leerkracht aanwezig die gedurende de gehele les alleen maar Engels spreekt. Via filmpjes en muziekclips komen de kinderen in aanraking met situaties die ook in werkelijkheid plaatsvinden. Belangrijk blijft dat de voertaal van de gehele les Engels is. De kinderen zullen zeker in het begin nog niet alles begrijpen, maar doordat de leerkracht ook te zien is op het digibord, zijn de kinderen vaak wel goed in staat om de strekking van het verhaal te volgen.


Kunstzinnige vorming

Hiervoor gebruiken we de methode Moet je Doen. Wekelijks zijn de kinderen met een onderdeel van de verschillende onderdelen van Kunstzinnige vorming bezig, zoals tekenen en beeldende vorming. 


Sociaal emotionele vorming

Voor de sociale vaardigheden hebben we de methode Vreedzaam, daarnaast verzorgen we de training Rots en Water bij de kinderen die dat nodig hebben. 


Bewegingsonderwijs

Onze vakleerkracht verzorgt de lessen voor de kinderen vanaf groep 3 t/m 8, we gebruiken hierbij de methode Lesplan.