Het team van De Werf zet zich elke dag volop in voor goed onderwijs aan uw kind. Het kan voorkomen dat u een zorg, ontevreden gevoel of klacht heeft. Of misschien heeft u iets gesignaleerd waarover u in gesprek wilt gaan of waarop u actie wilt ondernemen. In de meeste gevallen wordt uw zorgvraag door de betreffende leerkracht en/of de directeur opgelost. Mocht u er met hen niet uitkomen, dan kunt u een gesprek aanvragen met de interne vertrouwenspersoon. Voor het schooljaar 2023-2024 is dit Martin Stritzko, leerkracht groep 7. Hij is per mail te bereiken via vertrouwenspersoon@ikcdewerf.nl. Hij zal een luisterend oor bieden en u daarna zo goed mogelijk begeleiden naar de oplossing van uw zorg of vraag.

Als deze gesprekken niet tot een oplossing leiden, kunt u uw klacht indienen volgens onze klachtenregeling. Voor de behandeling van klachten zijn we aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie, namelijk de Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC). De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing. Een klacht kan bij het schoolbestuur of rechtstreeks schriftelijk bij de LKC worden ingediend. De externe vertrouwenspersoon kan u daarbij zo nodig behulpzaam zijn.