Passend Onderwijs is de gezamenlijke missie van schoolbesturen in de gemeenten Zaanstad, Oostzaan en Wormerland. Samen vormen zij Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Zaanstreek . De scholen in onze regio werken met elkaar samen om onderwijs steeds beter te laten aansluiten op de onderwijsbehoeften van leerlingen.

Voor meer informatie over het samenwerkingsverband verwijzen wij u naar de site:  www.swvpozaanstreek.nl 

Met de invoering van Passend Onderwijs hebben schoolbesturen de plicht gekregen om iedere leerling het onderwijs en de ondersteuning te bieden waar hij of zij recht op heeft. De onderwijsbehoefte en het ontwikkelingsperspectief staan centraal: wat heeft een leerling nodig, hoe kan de gewenste ondersteuning worden georganiseerd en wie zijn daarvoor nodig? In de basisondersteuning van SWV PO Zaanstreek wordt beschreven wat we onder een sterke basis in het primair onderwijs in de Zaanstreek verstaan.
 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

In het kader van Passend onderwijs dienen alle basisscholen een Schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen. In het profiel wordt een beeld gegeven van de mogelijkheden en ambities die de school heeft als het gaat om het bieden van onderwijsondersteuning aan leerlingen. De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op het SOP.

Het SOP ondersteunt in de eerste plaats het antwoord op de vraag of een school kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling. Op basis van het profiel wordt in algemeenheid duidelijk wat de school wel of niet voor een kind kan betekenen. Het SOP is daarmee een middel in de communicatie met ouders. Ten tweede ondersteunt het SOP het professionaliseringsbeleid van scholen. In dit document staat namelijk beschreven waar de school staat en wat de ontwikkelpunten zijn. Bovendien geeft het ook de ambities van de school weer als het gaat om extra ondersteuningsmogelijkheden. Tot slot is het voor het samenwerkingsverband relevant om te weten in hoeverre scholen voldoen aan het afgesproken niveau van basisondersteuning. Dit document is daarmee ook een belangrijk instrument voor monitoring.