Specifieke onderwijsbehoeften

De zorg in het basisonderwijs wordt de laatste jaren steeds breder. Vroeger werden kinderen met specifieke leer- of gedragsproblemen standaard naar het Speciaal Onderwijs verwezen. Vanaf de invoering van de wet Passend Onderwijs in 2014 is dit veranderd met als doel dat alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen. Om op onze school een leeromgeving te kunnen bieden die voor zoveel mogelijk kinderen optimaal is, werken wij vanuit de principes van handelingsgericht werken.  Het is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen. Een van de belangrijkste uitgangspunten hiervan is dat niet alleen gekeken wordt naar het kind en factoren als leer- of gedragsproblemen, maar ook naar de hele onderwijsleersituatie op school (leerkracht, medeleerlingen, omgeving), de opvoedingssituatie thuis (ouders, broertjes en zusjes) en naar de vrijetijdsbesteding van het kind. Er kunnen namelijk altijd verschillende factoren een rol spelen als een kind op een bepaald moment minder goede prestaties haalt of minder goed in zijn vel zit. Een ander belangrijk uitgangspunt is dat de leerkracht niet alleen uitgaat van wat een kind niet kan, maar ook altijd van de sterke, positieve kanten van het kind. Kortom, we kijken naar het totaalbeeld, en niet slechts naar één facet.

U bespreekt het welzijn en de vorderingen van uw kind regelmatig op school. Meestal heeft u dan contact met de groepsleerkracht en indien nodig met de Intern Begeleider. Het kan zijn dat de school constateert dat een kind onvoldoende profiteert van het leerstofaanbod in de klas of problemen ondervindt in de (sociaal)-emotionele ontwikkeling. De school neemt dan altijd contact met u op. Gezamenlijk wordt er dan naar een oplossing gezocht, hierbij wordt de intern begeleider ingeschakeld en na overleg wordt bepaald of een kind wordt besproken in het ondersteuningsteam.

 

Ondersteuningsteams

Smal ondersteuningsteam (SOT)

Op IKC De Werf werken wij met het ondersteuningsteam, bestaande uit de Intern Begeleider, de eigen leerkracht, een leerkracht met een specialisme zoals:  MRT, taal, lezen, rekenen en (sociaal)-emotioneel en eventueel op verzoek de schoolondersteuner en directeur.

Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, wordt u als ouder altijd betrokken bij het plan van aanpak. Samen met u wordt er dan in het SOT besproken wat de onderwijsbehoefte van uw kind is, welke ondersteuning er nodig is en hoe dit georganiseerd gaat worden. Hierbij kan de school gebruik maken van de expertise binnen de school, het externe aanbod van het dienstencentrum Dynamica XL of de Orthopedagoog-Generalist van Praktijk Chinski.

Dynamica XL: https://www.dynamicaxl.nl/

Praktijk Chinski: https://www.chinski.nl/

 

Breed ondersteuningsteam (BOT)

Soms is er meer nodig dan de school binnen de basisondersteuning kan bieden of is er onvoldoende expertise aanwezig om te bepalen wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte is voor uw kind. De schoolondersteuner wordt dan gevraagd mee te denken en te adviseren. Dit is iemand vanuit het dienstencentrum met de school meedenkt en adviseert bij het bepalen wat er nodig is aan ondersteuning. Indien nodig wordt de gezinsondersteuner (dit is de contactpersoon van het Jeugdteam vanuit de gemeente) of de Schoolmaatschappelijk Werker betrokken als er sprake is van een ondersteuningsbehoefte in de thuissituatie. Met elkaar en samen met u als ouders vormen zij het BOT.

Jeugdteam: https://www.jeugdteamzaanstad.nl/