De medezeggenschapsraad: de MR

Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Ouders en personeelsleden hebben via de MR inspraak in het beleid van de school. In de MR hebben drie ouders en drie teamleden zitting. De MR is bevoegd tot het bespreken van alle zaken die de school aangaan, overlegt regelmatig met de directie en geeft gevraagd en ongevraagd adviezen. Het bestuur is wettelijk verplicht ten aanzien van bepaalde zaken advies of instemming aan de MR te vragen. Voorbeelden hiervan zijn het benoemen van een nieuwe leerkracht, wijzigen van het schoolwerkplan, huisvesting, schooltijden en de begroting. De MR wil de openheid, de openbaarheid en het onderlinge overleg binnen de school bevorderen, met als doel de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

MR-leden schooljaar 2023-2024

Vanuit het team: Yvonne Krikke, Laura van den Nieuwenhof en Martin Stritzko

Vanuit de ouders: Ramon Busch, Jacqueline Terol en Marloes Geers.

De vergaderdata van de MR treft u aan in de kalender op social schools.

Contact: mr@ikcdewerf.nl
 

Bestuur

De Werf is in het verleden opgericht door een groep ouders. De organisatievorm was dan ook gevormd in een vereniging. In een vereniging zitten leden die samenwerken aan een door hen gesteld doel. Dat doel was de school. Vandaag de dag hebben de ouders nog een belangrijke rol binnen de school. Echter de vereniging is omgezet naar een stichting, deze kent geen leden. Dat betekent niet dat de ouders geen rol van betekenis meer spelen op De Werf. Integendeel. Samenwerking tussen De Werf en de ouders zit diep in De Werf. De Werf kent nu 1 persoon die directeur-bestuurder is. Per  nei 2024 is Ewout de Baat directeur-bestuurder van de IKC De Werf dat wordt gecontroleerd door een Raad van Toezicht. 
 

Raad van toezicht

Een Raad van Toezicht houdt toezicht op het schoolbestuur. Een lid van de Raad wordt ook wel toezichthouder genoemd. Toezichthouders geven raad en houden toezicht op het werk van het bestuur. 

De Raad van Toezicht wordt gevormd door Erik Abbink (voorzitter), Gre Stavenuiter en Edith Pals (leden).