Uitgangspunten

We onderscheiden twee belangrijke uitgangspunten:                                                                                               

De vrije persoonsvorming staat centraal: de kinderen krijgen de kans zich te ontplooien tot harmonische, creatieve en kritische persoonlijkheden die zich zelfstandig en in groepsverband kunnen bewegen in de maatschappij.

Ons uitgangspunt is dat het proces van leren, ontwikkelen en groeien zich steeds voltrekt in een samenhangend proces van hoofd, hart en handen

Hoofd staat voor kennis, inzicht, begrip, betekenis, bewustwording en reflecteren. Hart staat voor betrokkenheid, passie, motivatie, bezieling, beleving en enthousiasme. Handen staat voor toepassen, uitvoeren, concreet maken, aan de slag gaan, in de praktijk brengen, oefenen en doen.

 

Visiebol:

Om richting en inhoud te geven aan de visie van IKC De Werf maken we gebruik van de visiebol. Deze heeft vier segmenten: het hoger doel, het gewaagd doel, onze kernwaarden en kernkwaliteiten. Deze staan in verbinding met elkaar (de bol) en zijn in constante ontwikkeling (de rollende beweging). Gezamenlijk vormen deze de visie van IKC De Werf

 

Hoger doel: dit is onze missie

De Werf levert een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling tot sociale, respectvolle en gelukkige kinderen. Een veilige, rijke en uitdagende leeromgeving is daarbij van belang. Geluk is voor ons de toestand waarin leerlingen en medewerkers onbevangen en met een hoge motivatie het beste uit zichzelf kunnen halen. Dit leidt tot zelfbewustheid en zelfredzaamheid bij onze leerlingen, zodat zij vol vertrouwen aan de samenleving kunnen deelnemen. We vinden het daarbij belangrijk dat we een kritische en onderzoekende houding bij de leerlingen stimuleren.

Samenwerking is nodig om elke dag een beetje beter te zijn. We voelen ons met elkaar verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze leerlingen en hebben daarbij hoge verwachtingen van het leerproces.

De visie is een samenhangend geheel en bestaat uit:                                                    

- het gewaagde doel

- de kernwaarden

- de kernkwaliteiten

 

Gewaagd doel: dit is onze visie

Ons IKC heeft een doorgaande lijn voor onze kinderen van 0-13 jaar gerealiseerd. Dat betekent dat we een kindcentrum zijn, waar zowel kinderopvang en basisonderwijs wordt aangeboden, op basis van een eenduidige pedagogische visie en onderlinge afspraken.

Op onze school hebben we een positieve, veilige en uitdagende leeromgeving, waarin leerlingen uitgedaagd worden om kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen. We geven de leerlingen zicht op talenten, die zij kunnen ontdekken bij zichzelf. Hiervoor krijgen de leerlingen een aanbod aan culturele activiteiten, muzikale en beeldende vorming, koken, dans en toneel. 

De kwaliteit van het onderwijs op IKC De Werf is gegarandeerd hoog en passend bij het kind. Dit blijkt uit de tevredenheid van leerlingen, medewerkers en ouders en het vertrouwen van de Inspectie van het basisonderwijs. Het onderwijs is eigentijds, betekenisvol en past bij de mogelijkheden van onze leerlingen. We hebben een vorm van partnerschap met ouders ontwikkeld, die recht doet aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor hun kind, onze leerling. Dit is gebaseerd op wederzijds vertrouwen.

IKC De Werf besteedt optimaal aandacht aan de bevordering van de zelfstandigheid van de leerlingen en het eigenaarschap van het leerproces.  

 

Kernwaarden

Dit zijn kenmerken waaraan we herkenbaar willen zijn.

-      Autonomie, maar ook verantwoordelijk         

-      Zelfstandig, maar ook saamhorig

-      Sociale houding: Help jezelf, Help elkaar, Hinder niemand en Doe alles zo goed mogelijk

-      Individualiteit in verbinding

-      Mondig en zeker ook respectvol

 

Kernkwaliteiten

Dit laat zien waar we goed in zijn:

Pedagogisch handelen

We zijn in staat om een optimaal gevoel van vertrouwen op te bouwen met onze leerlingen.

Kinderen zien

We hebben oog voor ieder kind. Het betekent een verbintenis met ieder kind, vanuit de intentie om een kind te helpen. We zijn gemotiveerd en gedreven in onze kindgerichte aanpak.

Didactisch handelen

We zijn bedreven en gedreven in het lesgeven, wij vinden het belangrijk om kinderen te mogen begeleiden in hun ontwikkeling en hen te enthousiasmeren. Dit geeft ons energie.

Ouders en school

Ouders geven aan dat het team van De Werf een goed vertrouwensband weet op te bouwen met de ouders.  Ouders geven tevens aan dat zij een open en eerlijke communicatie ervaren vanuit school.  

 

Burgerschapsvorming

Burgerschapsvorming is het vormen van de leerlingen, die actief meedoen aan de samenleving en daar een positieve bijdrage aan kunnen leveren. Burgerschapsvorming is geen vak, maar een taak voor de school. Bij burgerschapsvorming gaat het vooral om de houding en de vaardigheden van de leerlingen, onze school is daar een goede oefenplaats voor.

We brengen de leerlingen kennis bij over democratie en de rechtstaat zelf en de grondrechten van de mensen. We ontwikkelen sociale en maatschappelijke competenties, leerlingen leren samen te werken en te leven, hun mening leren vormen en hun eigen identiteit te leren kennen. 

Dit leren de leerlingen in situaties vanuit de eigen leefwereld. samen met klasgenoten doen de leerlingen allerlei activiteiten en opdrachten, die het besef van 'goed met elkqaar omgaan' versterken.