Vrije Persoonsvorming

De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt op grondslag van vrije persoonsvorming. De ontwikkeling van de persoonlijkheid van het kind is steeds het uitgangspunt van het onderwijs op De Werf geweest vanaf de oprichting van de schoolvereniging in 1929. De vrije persoonsvorming staat centraal: de kinderen krijgen de kans zich te ontplooien tot harmonische, creatieve en kritische persoonlijkheden die zich zelfstandig en in groepsverband kunnen bewegen in de maatschappij.

Bij persoonlijkheden denken we aan mensen die vrij zijn van emotionele belemmeringen, zelfvertrouwen hebben en een gezond zelfbeeld. Bovendien zijn ze nieuwsgierig en onderzoekend.

Belangrijke kernwaarden die de essentie van ons onderwijs weergeven, zijn: vrijheid en autonomie,  verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, sociale houding, individualiteit en mondigheid. Wat betekent dat voor de accenten die De Werf in de praktijk aanbrengt?

Sterke en zwakke kanten

Een kind kan zijn persoonlijkheid alleen goed ontwikkelen als het zichzelf kent. Zelfkennis betekent: je sterke kanten kennen, maar ook je minder sterke kanten en minder positieve gevoelens over jezelf durven accepteren.

Zowel op het gebied van de schoolvakken, als op sociaal, emotioneel, artistiek en sportief terrein. Kennis van je sterke en minder sterke kanten helpt je om allerlei soorten situaties het hoofd te kunnen bieden en om je aandacht op het juiste moment op de juiste dingen te richten.

Wat kan ik al? Wat vind ik nog lastig? Waar moet ik meer moeite voor doen? En hoe doe ik dat? De leerkrachten op De Werf gaan met de kinderen in gesprek over deze vragen. Daarvoor is het belangrijk dat de leerkrachten goed observeren. Wat kan het kind al? Hoe zit het in z’n vel? Hoe kunnen we het stimuleren tot meer? Zonder over te gaan tot individueel onderwijs zorgen we voor voldoende differentiatie in opdrachten, materialen en begeleiding.

Keuzes maken

Een gewone dag is vol keuzemomenten: wat wil ik op mijn boterham, doe ik mee met dat groepje, waarover zal ik mijn spreekbeurt houden, wie nodig ik uit om te komen spelen? Een kind dat zichzelf kent, dat zelfvertrouwen heeft, is beter in staat keuzes te maken. Het durft nee te zeggen tegen een voorstel waar het zich niet prettig bij voelt of juist te kiezen voor iets wat het moeilijk vindt, maar toch wil leren. Keuzes maken is noodzakelijk in een wereld waarin je voortdurend allerlei keuzemogelijkheden krijgt opgedrongen.

Je kunt pas keuzes maken als je een stevige basis hebt gekregen. Een basis die mede gebaseerd is op kennis. De leerkrachten helpen de kinderen om zoveel mogelijk kennis op te doen van de wereld om hen heen. Zij brengen de kinderen in aanraking met onderwerpen als de geschiedenis, de natuur, kunst en cultuur, zodat de kinderen leren wat er te koop is in de wereld en vanuit die basis kunnen kiezen waarnaar hun eigen belangstelling vooral uitgaat. Uit onderzoek is gebleken dat mensen die het sterkst hun persoonlijke interesse hebben gevolgd en de dingen met hart en ziel doen, het gelukkigst zijn.

Sociale houding

‘Help jezelf, Help elkaar, Hinder niemand en Doe alles zo goed mogelijk’

Deze begrippen gaan al lang mee op De Werf, maar zijn nog springlevend. We stimuleren deze uitgangspunten actief, onder andere met groepsoverstijgende activiteiten waarbij oudere leerlingen de jongere kinderen begeleiden (bijvoorbeeld bij het lezen, ook wel tutorlezen genoemd).

Sociaal-emotionele vaardigheden hebben een eigen plek binnen het onderwijs op De Werf. Welke emoties kun je ervaren, hoe uit je die en hoe reageer je als iemand anders boos of verdrietig is? We gebruiken de methode 'Leefstijl' voor de sociaal-emotionele vorming van de leerlingen. Aangehaakt aan de methode 'Leefstijl' zijn de lessen Burgerschapsvorming.

Burgerschapsvorming

Burgerschapsvorming is het vormen van de leerlingen, die actief meedoen aan de samenleving en daar een positieve bijdrage aan kunnen leveren. Burgerschapsvorming is geen vak, maar een taak voor de school. Bij burgerschapsvorming gaat het vooral om de houding en de vaardigheden van de leerlingen, onze school is daar een goede oefenplaats voor.

We brengen de leerlingen kennis bij over democratie en de rechtstaat zelf en de grondrechten van de mensen. We ontwikkelen sociale en maatschappelijke competenties, leerlingen leren samen te werken en te leven, hun mening leren vormen en hun eigen identiteit te leren kennen. 

Dit leren de leerlingen in situaties vanuit de eigen leefwereld. samen met klasgenoten doen de leerlingen allerlei activiteiten en opdrachten, die het besef van 'goed met elkqaar omgaan' versterken.  

Kunstzinnige vorming

Ook voor artistieke en dramatische vorming is op De Werf veel aandacht, die verder gaat dan tekenen en knutselen alleen. Zo zijn er projecten waarin de kinderen van alles leren over een bepaalde schilder, stijl of techniek. Zij leren ook over de (kunst)historische aspecten van het onderwerp, bijvoorbeeld tijdens een excursie naar een museum, en zij krijgen les over het culturele erfgoed van De Zaanstreek.